lovackisavezvojvodine.com Lova?ki Savez Vojvodine

lovackisavezvojvodine.com
Title: Lova?ki Savez Vojvodine
Keywords:
Description: Lova?ki Savez Vojvodine +381/ 021 457-023 ? hunterns@eunet.rs Srpski [RS] Serbian [US] English [DE] German [IT] Italian [HU] Hungarian Prijavi se Prijavi se Prijavi se Zapamti me Kontakt Lova?ki Savez
lovackisavezvojvodine.com is ranked 27878747 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $1,178. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. lovackisavezvojvodine.com has 43% seo score.

lovackisavezvojvodine.com Information

Website / Domain: lovackisavezvojvodine.com
Website IP Address: 77.105.36.18
Domain DNS Server: dns1.orion.rs,dns2.orion.rs

lovackisavezvojvodine.com Rank

Alexa Rank: 27878747
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

lovackisavezvojvodine.com Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $1,178
Daily Revenue: $3
Monthly Revenue $96
Yearly Revenue: $1,178
Daily Unique Visitors 297
Monthly Unique Visitors: 8,910
Yearly Unique Visitors: 108,405

lovackisavezvojvodine.com WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control private
Content-Type text/html; charset=utf-8
Date Fri, 05 Aug 2016 18:34:23 GMT
Server Microsoft-IIS/8.5

lovackisavezvojvodine.com Keywords accounting

Keyword Count Percentage

lovackisavezvojvodine.com Traffic Sources Chart

lovackisavezvojvodine.com Similar Website

Domain Site Title

lovackisavezvojvodine.com Alexa Rank History Chart

lovackisavezvojvodine.com aleax

lovackisavezvojvodine.com Html To Plain Text

Lova?ki Savez Vojvodine +381/ 021 457-023 ? hunterns@eunet.rs Srpski [RS] Serbian [US] English [DE] German [IT] Italian [HU] Hungarian Prijavi se Prijavi se Prijavi se Zapamti me Kontakt Lova?ki Savez Vojvodine Sve Vesti Lova?ka Udru?enja Galerija Lova?ki Glasnik Pravilnici Kontakt O Nama Istorijat Odbori Komisije Nau?no-istra?iva?ka delatnost Dobrodo?li na zvani?nu prezentaciju Lova?kog saveza Vojvodine Prona?ite idealna mesta za lov Lovni Turizam Pro?itajte najnovije vesti LSV Informi?ite se Pregledaj vesti Lova?ka udru?enja i njihove ponude Kontaktirajte nas +381/ 021 457-023 Dobrodo?li Lova?ki Savez Vojvodine Lovni turizam 26/07/2016 Lovni turizam je specifi?na grana turizma ?ija je glavna specifi?nost u tome ?to je za stva-ranje motiva za ovu vrstu turizma potrebna divlja? kao predmet lova. Divlja? predstavlja prirodni resurs i op?te-dru?tveno (dr?avno) dobro, koje je samo delimi?no ob-nov-ljivo. Zbog toga se lovni turizam, odnosno lovno-turisti?ki promet mo?e smatrati pro-da-jom divlja?i fco lovi?te, dakle franko mesto proizvodnje, bez tro?kova pakovanja, tran-spor-ta, ri-zika i dr. ?ak vi?e, kupcu koji “preuzima” (lovi) ovu specifi?nu robu franko lovi?te mi na-p--la-?ujemo ulazak u lovi?te i sve tro?kove preuzimanja (organizacija lova, spremanje lo-vi-ne i trofeja), a tako?e i tro?kove boravka (pansion i vanpansionske usluge)! Zato se lovni tu--ri-zam i smatra najpropulzivnijim na?inom unov?avanja divlja?i. Pored divlja?i za uspe?no bavljenje lovnim turizmom neophodno je obezbediti i druge preduslove koji se odnose na Zakon o oru?ju i municiji kao i Zakon o divlja?i i lovstvu. Postoje?im zakonima i podzakonskim aktima neka re?enja predstavljaju limitiraju?i faktor za razvoj lovnog turizma. Poku?a?emo da uka?emo na glavne probleme sa kojima se suo?avaju lovci turisti u Srbiji: Zakon o oru?ju i municiji: 1. Uno?enje oru?ja u Srbiju – smatramo da treba pojednostaviti proceduru na ulasku u zemlju i od lovaca turista uzeti potrebne podatke, pregledati oru?je izdati potvrdu a prate?e dokumente popunjavati kasnije, odnosno ne zadr?avati gosta bez potrebe na granici. Pozivno pismo je funkcionisalo i ranije i mo?e ostati potreba da prilikom ulaska lovci imaju pozivno pismo. 2. Iznajmljivanje oru?ja – prema postoje?im zakonskim odredbama prilikom iznajmljivanja oru?ja neophodno je prisustvo predstavnika pravnog lica koje iznajmljuje oru?je ili potvrda overena u kod nadle?nog organa. Ovakva odredba je te?ko sprovodiva u praksi jer prilikom overe kod nadle?nog organa moraju biti prisutni i poslugodavac i poslugoprimac, ?to prakit?no zna?i da lovac gubi jedan lovni dan a da je to neizvodljivo zna svako ko se bavi lovnim turizmom. 3.Dozvola za izno?enje oru?ja van zemlje – smatramo da treba vratiti staro re?enje kada je va?e?i oru?ni list bio dovoljan dokument za no?enje oru?ja do granice a prilkom prelaska granice samo se vr?ila kontrola oru?ja i oru?nog lista, ?to smatramo da je dovoljno. U dosada?njoj praksi nije bilo problema sa izno?enjem oru?ja. Ovo su samo predlozi za re?avanje problema vezanih za lovni turizam i u slu?aju potrebe mo?emo vam dostaviti i predloge za ostale odredbe koje su nai?le na negodovanje savesnih imalaca lova?kog oru?ja i njihovo prevazila?enje (lekarski pregled, obuka za rukovanje, ?uvanje oru?ja itd.) Zakon o divlja?i i lovstvu 1. Lovna karta – re?enje po kome korisnik lovi?ta izdaje lovnu kartu lovcu turisti pokazalo se kao lo?e i ?esto se de?avalo da se zbog nedostatka lovnih karata po?etak lova kasni, ?to dovodi do negodovanja lovaca turista. Trebalo bi da lovne karte za turiste izdaje i overava ovla??eni distributer. 2. Dokumenta za lov – previ?e komplikovana i ?esto predstavljaju limitiraju?i faktor afirmaciji lovnog turizma (imamo predlog za izmenu) 3. Izno?enje mesa divlja?i – preko nadle?nih ministarstava ulo?iti napor da se izdejstvuju dozvole za izvoz ulovljene divlja?i divlja?i kao ru?ni prtljag te?ine do 10 kg. ?to bi bio generator lovnog turizma na sitnu divlja?. ( ovde se o?ekuje doprinos Uprave za veterinu). Imaju?i u vidu da se lova?ke organizacije staraju o vi?e od 90% lovi?ta kao da su ?lanice lova?kih saveza oba javna preduze?a koja se bave gazdovanjem na lovi?tima posebne namene smatramo da na?im sugestijama mo?emo doprineti pobolj?anju postoje?ih zakonskih i podzakonskih akata. Na zahtev Ministra unutra?njih poslova sa velikom hitno??u smo poslali dva mejlaHITNE IZMENE PRAVILNIKA 26/07/2016 2 glavna problema: 1.Izlazak iz nase zemlje u lov u inostranstvo-treba traziti dozvolu za izvoz oruzje u maticnom sup-u.To je veliko maltretiranje i nepotrebno jer to nema ni u jednoj drzavi i kod nas to do sad nije bilo.Bilo je dosta pokazati oruzni list i pozivno pismo na granici nasoj granicnoj policiji.Nikad nisam cuo da je bio neki zloupotreba.Po meni nema potreba za to(dosad to dobro funkcionisao).Znam dosta ljude koji nece ni ici u lov u inostranstvo jer smatra maltretiranjem i gubitkom vremena.NPR.:Posebna dozvola treba za svaki izlazak za svaku zemlju(Madjarsa dozvola ne vazi za hrvatsku i za Rumuniju).Ja svake nedelje idem negde(u septembru idem u madjarsku,rumuniju i u hrvatsku i treba gosti da odstrele oko 60 jelena).Uvek idem sa puskom i nemam pojma kako to da izvedem.Treba da budem svaki drugi dan u sup-u da vadim dozvole itd.(apsurd).Referent kad ode na odmor nema ko da izda itd.Treba ostaviti kako je dosad bio(samo oruzni list i pozivno pismo pokazati ili ostaviti fotokopiju granicnoj policiji koji nek oni evidentuju na granici-gde idem i zasto).To je potpuno dovoljno! 2.Ulazak stranih gostiju u nasu zemljuTo nije sad toliki problem jer su nasi policajci vec uhodani ali te formulare koji treba ispuniti na granici treba pojednostaviti(manje podatke upisati-dosta bi bilo br. pasosa,oruzje,ime i gotovo).Previse podataka traze i mnogo vremena se izgubi zbog toga i zato su ljuti gosti koji kad cekaju 2-3 sata na granici nikad u srbiju nece vise da dodju.Treba pojednostaviti formular sa manje podataka! Proslava Dana Kulpina 2016 g. i Predsve?anosnih dana u Kulpinu 12/07/2016 Povodom Dana Kulpina i Predsve?anosnih dana u Kulpinu 30.-31.07.2016. g. MZ Kulpin i MO Matice Slova?ke u Kulpinu organizuju proslavu sa bogatim zabavno-sportskim i kulturno-umetni?kim programom. U proslavu su uklju?ena sva kulturnoumetni?ka i sportska dru?tva iz Kulpina, kao i gosti iz ostalih sredina, sa raznovrsnim programom. Deo manifestacije bi?e i ve? tradicionalna "Svadba u Kulpinu nekad i sad" koja se ranije odr?avala svake godine u septembru mesecu. I ove godine LD "Fazan" ?e u?estvovati u manifestaciji sa svojim bogatim programom, koji ?e se odr?ati 31.07.2016. g. u arealu Lova?kog Doma sa po?etkom u 10:00 ?asova. Programom je predvi?eno: 1. 10:00 h-Takmi?enje u kuvanju lova?kog paprika?a "KULPINSKI LOVA?KI KOTLI?" 2. 10:00 h-Ekipno takmi?enje u ga?anju glinenih golubova u Trap disciplini. 3. 14:00 h-Progla?enje pobednika u pucanju i kuvanju i dodela nagrada 4. 14:00 h-Narodno veselje uz muziku Ovom prilikom pozivamo sve zainteresovane da se priklju?e ovoj na?oj manifestaciji, gde ?e imati priliku da uz veselu muziku u?ivaju u lepom ambijentu, dru?tvu i hrani. Za sve ostale informacije, i prijave mo?ete se obratiti na tel 065 5076561. Lova?ki pozdrav; Dobar Pogled UO.LD "Fazan" Kulpin ПРАВИЛНИК О УТВР?ИВА?У ЗДРАВСТВЕНЕ СПОСОБНОСТИ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА ЗА ДРЖА?Е И НОШЕ?Е ОРУЖ?А 07/07/2016 https://drive.google.com/open?id=0B92jVphkBo4jR29sNURsd3A1T3c НА?АВ?У?ЕМО НОВЕ САСТАНКЕ У МИНИСТАРСТВУ ЗДРАВ?А 07/07/2016 https://drive.google.com/open?id=0B92jVphkBo4jR29sNURsd3A1T3c Va?ne vesti PRO?ITAJ VI?E Lovni turizam Lovni turizam je specifi?na grana turizma ?ija je glavna specifi?nost u tome ?to je za stva-ranje motiva za ovu vrstu turizma potrebna divlja? kao predmet lova. Divlja? predstavlja prirodni resurs i op?te-dru?tveno (dr?avno) dobro, koje je samo delimi?no ob-nov-ljivo. Zbog toga se lovni turizam, odnosno lovno-turisti?ki promet mo?e smatrati pro-da-jom divlja?i fco lovi?te, dakle franko mesto proizvodnje, bez tro?kova pakovanja, tran-spor-ta, ri-zika i dr. ?ak vi?e, kupcu koji “preuzima” (lovi) ovu specifi?nu robu franko lovi?te mi na-p--la-?ujemo ulazak u lovi?te i sve tro?kove preuzimanja (organizacija lova, spremanje lo-vi-ne i trofeja), a tako?e i tro?kove boravka (pansion i vanpansionske usluge)! Zato se lovni tu--ri-zam i smatra najpropulzivnijim na?inom unov?avanja divlja?i. Pored divlja?i za uspe?no bavljenje lovnim turizmom neophodno je obezbediti i druge preduslove koji se odnose na Zakon o oru?ju i municiji kao i Zakon o divlja?i i lovstvu. Postoje?im zakonima i podzakonskim aktima neka re?enja predstavljaju limitiraju?i faktor za razvoj lovnog turizma. Poku?a?emo da uka?emo na glavne probleme sa kojima se suo?avaju lovci turisti u Srbiji: Zakon o oru?ju i municiji: 1. Uno?enje oru?ja u Srbiju – smatramo da treba pojednostaviti proceduru na ulasku u zemlju i od lovaca turista uzeti potrebne podatke, pregledati oru?je izdati potvrdu a prate?e dokumente popunjavati kasnije, odnosno ne zadr?avati gosta bez potrebe na granici. Pozivno pismo je funkcionisalo i ranije i mo?e ostati potreba da prilikom ulaska lovci imaju pozivno pismo. 2. Iznajmljivanje oru?ja – prema postoje?im zakonskim odredbama prilikom iznajmljivanja oru?ja neophodno je prisustvo predstavnika pravnog lica koje iznajmljuje oru?je ili potvrda overena u kod nadle?nog organa. Ovakva odredba je te?ko sprovodiva u praksi jer prilikom overe kod nadle?nog organa moraju biti prisutni i poslugodavac i poslugoprimac, ?to prakit?no zna?i da lovac gubi jedan lovni dan a da je to neizvodljivo zna svako ko se bavi lovnim turizmom. 3.Dozvola za izno?enje oru?ja van zemlje – smatramo da treba vratiti staro re?enje kada je va?e?i oru?ni list bio dovoljan dokument za no?enje oru?ja do granice a prilkom prelaska granice samo se vr?ila kontrola oru?ja i oru?nog lista, ?to smatramo da je dovoljno. U dosada?njoj praksi nije bilo problema sa izno?enjem oru?ja. Ovo su samo predlozi za re?avanje problema vezanih za lovni turizam i u slu?aju potrebe mo?emo vam dostaviti i predloge za ostale odredbe koje su nai?le na negodovanje savesnih imalaca lova?kog oru?ja i njihovo prevazila?enje (lekarski pregled, obuka za rukovanje, ?uvanje oru?ja itd.) Zakon o divlja?i i lovstvu 1. Lovna karta – re?enje po kome korisnik lovi?ta izdaje lovnu kartu lovcu turisti pokazalo se kao lo?e i ?esto se de?avalo da se zbog nedostatka lovnih karata po?etak lova kasni, ?to dovodi do negodovanja lovaca turista. Trebalo bi da lovne karte za turiste izdaje i overava ovla??eni distributer. 2. Dokumenta za lov – previ?e komplikovana i ?esto predstavljaju limitiraju?i faktor afirmaciji lovnog turizma (imamo predlog za izmenu) 3. Izno?enje mesa divlja?i – preko nadle?nih ministarstava ulo?iti napor da se izdejstvuju dozvole za izvoz ulovljene divlja?i divlja?i kao ru?ni prtljag te?ine do 10 kg. ?to bi bio generator lovnog turizma na sitnu divlja?. ( ovde se o?ekuje doprinos Uprave za veterinu). Imaju?i u vidu da se lova?ke organizacije staraju o vi?e od 90% lovi?ta kao da su ?lanice lova?kih saveza oba javna preduze?a koja se bave gazdovanjem na lovi?tima posebne namene smatramo da na?im sugestijama mo?emo doprineti pobolj?anju postoje?ih zakonskih i podzakonskih akata. PRO?ITAJ VI?E Na zahtev Ministra unutra?njih poslova sa velikom hitno??u smo poslali dva mejlaHITNE IZMENE PRAVILNIKA 2 glavna problema: 1.Izlazak iz nase zemlje u lov u inostranstvo-treba traziti dozvolu za izvoz oruzje u maticnom sup-u.To je veliko maltretiranje i nepotrebno jer to nema ni u jednoj drzavi i kod nas to do sad nije bilo.Bilo je dosta pokazati oruzni list i pozivno pismo na granici nasoj granicnoj policiji.Nikad nisam cuo da je bio neki zloupotreba.Po meni nema potreba za to(dosad to dobro funkcionisao).Znam dosta ljude koji nece ni ici u lov u inostranstvo jer smatra maltretiranjem i gubitkom vremena.NPR.:Posebna dozvola treba za svaki izlazak za svaku zemlju(Madjarsa dozvola ne vazi za hrvatsku i za Rumuniju).Ja svake nedelje idem negde(u septembru idem u madjarsku,rumuniju i u hrvatsku i treba gosti da odstrele oko 60 jelena).Uvek idem sa puskom i nemam pojma kako to da izvedem.Treba da budem svaki drugi dan u sup-u da vadim dozvole itd.(apsurd).Referent kad ode na odmor nema ko da izda itd.Treba ostaviti kako je dosad bio(samo oruzni list i pozivno pismo pokazati ili ostaviti fotokopiju granicnoj policiji koji nek oni evidentuju na granici-gde idem i zasto).To je potpuno dovoljno! 2.Ulazak stranih gostiju u nasu zemljuTo nije sad toliki problem jer su nasi policajci vec uhodani ali te formulare koji treba ispuniti na granici treba pojednostaviti(manje podatke upisati-dosta bi bilo br. pasosa,oruzje,ime i gotovo).Previse podataka traze i mnogo vremena se izgubi zbog toga i zato su ljuti gosti koji kad cekaju 2-3 sata na granici nikad u srbiju nece vise da dodju.Treba pojednostaviti formular sa manje podataka! PRO?ITAJ VI?E ПРАВИЛНИК О УТВР?ИВА?У ЗДРАВСТВЕНЕ СПОСОБНОСТИ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА ЗА ДРЖА?Е И НОШЕ?Е ОРУЖ?А https://drive.google.com/open?id=0B92jVphkBo4jR29sNURsd3A1T3c Lova?ki savez Vojvodine 94 lova?kih udru?enja 47 lova?kih dru?tava 1972 lovaca Lova?ki savez Vojvodine je najorganizovanija nevladina organizacija u Autonomnoj pokrajni Vojvodini. To potvr?uju podaci o ?lanstvu, lova?kim dru?tvima i udru?enjima, kao i o stanju lovi?ta, dobijeni anketom, a ukr?teni sa podacima Lova?kog saveza Srbije, gde se vodi evidencija o ?lanstvu i podacima pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, gde se vode podaci o lovi?tima Profil LSV Lova?ki savezVojvodine Lova?ka udru?enja LSV Na na?em sajtu mo?ete otkriti i sve ?lanice Lova?kog saveza Vojvodine. Lova?ka udru?enja objavljuju vesti i ostale informacije o lokalnim aktuelnostima na sajtu LSV u okviru istoimene stranice. Stranice lova?kih udru?enja a?uriraju se od strane istih. Prika?i Vesti LSV Pratite vesti i objave LSV. Vesti obele?ene crvenom bojom predstavljaju va?ne vesti za lovce Zakonska regulativa LSV je objavio sve pravilnike i zakonske regulative koje se ti?u lova u Vojvodini Galerije i slike Podelite najlep?e i najzanimljivije trenutke sa vojvo?anskim lovcima Odbori Rukovodstvo LSV Predsednik prof.dr Milovan?ev Aleksandar Poslednje slike u Galerijama Copyright ? Lova?ki savez Vojvodine . Sva prava zadr?ana. Na vrh strane Kontakt Jovana ?or?evi?a 4 21000 Novi Sad Srbija Telefon: 021 457-023 hunterns@eunet.rs Lova?ki savez Vojvodine Poslednje aktivnosti Poslednja vest na sajtu LSV Poslednje izdanje Lova?kog Glasnika Poslednja objavljena galerija slika

lovackisavezvojvodine.com Whois

Whois Server Version 2.0
Domain names in the .com and .net domains can now be registered
with many different competing registrars. Go to http://www.internic.net
for detailed information.
 Domain Name: LOVACKISAVEZVOJVODINE.COM
 Domain ID: 1692084034
 WHOIS Server: whois.ascio.com
 Referral URL: http://www.ascio.com
 Updated Date: 2015-10-23T10:09:14Z
 Creation Date: 2011-12-14T14:32:54Z
 Registry Expiry Date: 2020-12-14T14:32:54Z
 Sponsoring Registrar: Ascio Technologies, Inc. Danmark - Filial af Ascio technologies, Inc. USA
 Sponsoring Registrar IANA ID: 106
 Domain Status: ok https://icann.org/epp#ok
 Name Server: DNS1.ORION.RS
 Name Server: DNS2.ORION.RS
 DNSSEC: unsigned
>>> Last update of whois database: Tue, 17 May 2016 21:12:10 GMT <<<
For more information on Whois status codes, please visit https://icann.org/epp
NOTICE: The expiration date displayed in this record is the date the
registrar's sponsorship of the domain name registration in the registry is
currently set to expire. This date does not necessarily reflect the expiration
date of the domain name registrant's agreement with the sponsoring
registrar. Users may consult the sponsoring registrar's Whois database to
view the registrar's reported date of expiration for this registration.
TERMS OF USE: You are not authorized to access or query our Whois
database through the use of electronic processes that are high-volume and
automated except as reasonably necessary to register domain names or
modify existing registrations; the Data in VeriSign Global Registry
Services' ("VeriSign") Whois database is provided by VeriSign for
information purposes only, and to assist persons in obtaining information
about or related to a domain name registration record. VeriSign does not
guarantee its accuracy. By submitting a Whois query, you agree to abide
by the following terms of use: You agree that you may use this Data only
for lawful purposes and that under no circumstances will you use this Data
to: (1) allow, enable, or otherwise support the transmission of mass
unsolicited, commercial advertising or solicitations via e-mail, telephone,
or facsimile; or (2) enable high volume, automated, electronic processes
that apply to VeriSign (or its computer systems). The compilation,
repackaging, dissemination or other use of this Data is expressly
prohibited without the prior written consent of VeriSign. You agree not to
use electronic processes that are automated and high-volume to access or
query the Whois database except as reasonably necessary to register
domain names or modify existing registrations. VeriSign reserves the right
to restrict your access to the Whois database in its sole discretion to ensure
operational stability. VeriSign may restrict or terminate your access to the
Whois database for failure to abide by these terms of use. VeriSign
reserves the right to modify these terms at any time.
The Registry database contains ONLY .COM, .NET, .EDU domains and
Registrars